banner electricity bill banner electricity bill

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

 • เงื่อนไข
  • อายุระหว่าง 18-59 ปี มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 59 ปี
   (เกิดก่อน 31 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2546)
  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 01 มกราคม ปี พ.ศ. 2505)
   หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
   1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
   2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
   3. โรคไตวายเรื้อรัง
   4. โรคหลอดเลือดสมอง
   5. โรคมะเร็งทุกชนิด
   6. โรคเบาหวาน
   7. โรคอ้วน

   ** โดยอ้างอิงข้อมูลประวัติการรักษาโรคตามฐานข้อมูลจากกรมการแพทย์